Plan hali produkcyjnej- jak przygotować się do budowy?

Hala produkcyjna to obiekt wymagający stworzenia dobrze przemyślanego projektu. Realizacja procesów technologicznych wiąże się z koniecznością stworzenia odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej efektywne wytwarzanie produktów. Sprecyzowanie aspektów dotyczących funkcjonalności, przeznaczenia oraz dalszego modernizowania obiektu to warunek konieczny do spełnienia jeszcze na etapie przedprojektowym. Jak więc wygląda projekt hali produkcyjnej, co zawiera i na co zwrócić uwagę przy jego tworzeniu?

Co ma wpływ na decyzję o przyznaniu pozwolenia na budowę?

W projekcie hali produkcyjnej należy wziąć pod uwagę przede wszystkim funkcje obiektu oraz rodzaj prowadzonych w nim działalności. Typ produkcji, specyfika procesów technologicznych, infrastruktura logistyki wewnętrznej, sposób magazynowania czy lokalizacja hali – wszystko to ma wpływ na decyzje wydawane przez organy przyznające pozwolenie na budowę.

Stworzenie hali przemysłowej wiąże się nie tylko z postawieniem gotowego obiektu, ale też koniecznością wykonywania dalszych prac wraz z rozwojem działalności przedsiębiorstwa. Warto o tym pamiętać, decydując się inwestycję, jaką jest hala produkcyjna. Projekt powinien być elastyczny i obejmować zarówno początkowe założenia, jak i wieloletnie plany dotyczące prowadzonej w nim działalności i przyszłych modernizacji.

Czym różnią się od siebie poszczególne projekty?

Inwestor chcący wybudować halę produkcyjną musi przedstawić wykonawcy wymagania dotyczące początkowych oraz planowanych funkcji użytkowych obiektu. Na tej podstawie przygotowuje się pakiet następujących projektów budowlanych określających przedmiot inwestycji:

  • projekt architektoniczny,
  • projekt konstrukcyjny,
  • projekt instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych,
  • projekt zagospodarowania terenu,
  • projekt technologii (procesu produkcji).

Projekt architektoniczny

Projekt architektoniczny określa formę inwestycji wraz z uwzględnieniem zasad narzuconych przez obowiązujące przepisy budowlane. Dokument precyzuje między innymi proponowane rozwiązania materiałowe i techniczne, bierze się w nim także pod uwagę planowaną wielkość budynku oraz liczbę zatrudnianych pracowników.

Projekt konstrukcyjny

Projekt konstrukcyjny hali produkcyjnej obejmuje obliczenia dotyczące elementów wchodzących w skład konstrukcji budynku. Określa on zastosowane materiały, charakterystykę stropów, ścian, fundamentów, regałów i innych rozwiązań konstrukcyjnych właściwych dla planowanych funkcjonalności i konstrukcji hali. Parametry te są dobierane dla realizowanych na hali procesów produkcyjnych i magazynowych.

Projekt instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych

Ten projekt obejmuje ogólne założenia, obliczenia i warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej w obrębie działki. Na podstawie charakterystyki procesów produkcyjnych oraz warunków sanitarnych przygotowuje się sposób rozprowadzenia mediów i instalacji do kluczowych miejsc w hali. Projekt uwzględnia wymagane stopnie ochrony dla każdej instalacji, sposoby pomiaru ilości zużywanych mediów, a także aparaturę kontrolną, rozdzielczą i zabezpieczającą zastosowaną w obiekcie.

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu znajdującego się wokół hali produkcyjnej określa obecny stan terenu oraz jego planowane zagospodarowanie. Dokument wyodrębnia poszczególne części działki oraz określa, czy działka budowlana podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W projekcie znajduje się też zestawienie danych i informacji dotyczących specyfiki obiektu budowlanego, a także informacje o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz zdrowia i higieny użytkowników obiektu.

Projekt technologii (procesu produkcji)

Projekt technologii czyli opis procesu produkcji jest tworzony między innymi na podstawie rodzaju i złożoności wyrobów, seryjności ich wytwarzania, wielkości i racjonalizacji produkcji. Właściwe zaprojektowanie technologii produkcji pozwala zoptymalizować koszty produkcji, ilość zużywanych materiałów, komponentów i prefabrykatów, a także tempo produkcji, co w efekcie przekłada się na lepsze wskaźniki efektywności danego zakładu.

Właściwe przygotowanie poszczególnych projektów jest elementem niezbędnym do wypełnienia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę hali produkcyjnej.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z https://www.ocmer.com.pl/projekty-hal-produkcyjnych.